Elektroprojekce
Při návrhu a projektování bezpečného stroje bereme v úvahu relevantní normy a směrnice EU především směrnici 2006/42/ES Bezpečnost strojních zařízení. Tato směrnice stanovuje požadavky na výrobce, tak aby zajistili splnění zdravotních a bezpečnostních opatření, která budou shodná v rámci celé Evropy a zaručila tak obsluze a personálu vysokou míru bezpečnosti a ochrany zdraví.

Analýza rizik
Povinností každého výrobce strojního zařízení je provést Analýzu rizik. Posuzování rizik provádíme v souladu s normou ČSN EN  12100. Při konstrukci stroje se analyzují všechna možná rizika a postupuje se dle následujících kroků:
posouzení rizika
snížení rizika
technická ochranná opatření
stanovení požadované úrovně bezpečnosti (ČSN EN 13849-1, PLr=a až PLr=e)
návrh bezpečnostních funkcí a volba bezpečnostních prvků
ověření bezpečnostních funkcí (program Sistema)
zbytková rizika

Na základě výše popsaných kroků dochází během vývoje k návrhu bezpečnostního konceptu stroje tak, aby odpovídal definovaným požadavkům Analýzy rizik. Všechny bezpečnostní funkce a jejich popis je zaznamenán v dokumentaci stroje. Zbytková rizika jsou uvedena v návodu k použití stroje a obsluha s nimi musí být podrobně seznámena.